Home Up Contact Librarie Hrana Vie Astrologie Horoscop Cursuri Expozodiac EzotericFest Metafizica Camino GalerieFoto Linkuri
Statut
Evenimente Membrii Statut Colaborari Noutati


Asociatia Geea Life


Ezoteric Fest


Festival Expozodiac


Qigong – Tai Chi

Fundatia Romana

Grup de Dialog
ALTERNATIVE si
Stiinte Spirituale

Click to join alternative_spirituale
Click to join
alternative_spirituale


Grup de Dialog
BON CAMINO
Pelerinajul
la Santiago
de Compostela
Spania

Click to join bon_camino
Click to join
bon_camino


Grup de Dialog
Scoala de
ASTROLOGIE

Click to join scoala_astrologie
Click to join
scoala_astrologie


Grup de Dialog
EZOTERICFEST
Sanatate
Cunoastere
Armonia

Click to join ezotericfest
Click to join
ezotericfest


Grup de Dialog
EXPOZODIAC
Conexiuni si
Alternative
 Spirituale

Click to join expozodiac
Click to join
expozodiac


 

Activitate Geea Life

STATUTUL ASOCIATIEI DE METAFIZICA GEEA LIFE

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA.

ART. 1. Asociatia poarta numele - “Asociatia de Metafizica Geea Life”.

ART. 2. Sediul asociatiei este in Romania, municipiul Timisoara, strada Somes, nr. 24, judetul Timis. Sediul poate fi schimbat in functie de necesitati, prin decizia Consiliului director, cu respectarea Iegislatiei in vigoare. Adresa de corespondenta este: Doros Marcel str. 1 Decembrie nr. 62 sc. B et. 3 ap.8 cod postal 300592 Timisoara jud Timis

ART. 3. „Asociatia de Metafizica Geea Life” este persoana juridica romana de drept privat, constituita in conditiile Legii 26/2000, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 si a regulamentului de aplicare a dispozitiilor Iegii pentru persoanele juridice si Ia initiativa membrilor fondatori din Actul constitutiv.

Asociatia este autonoma, neguvernamentala, apolitica si neaducatoare de profit.

ART. 4. Asociatia isi desfasoara activitatea in conformitate cu IegisIatia romana si prezentul statut. Asociatia poate infiinta socetati economice cu conditia respectarii prevederilor art. 47 din Legea nr. 26/2000, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003.

ART. 5. Durata asociatiei este nelimitata, cu incepere de Ia data inscrierii ei in registrul special al asociatiilor si fundatiiIor de Ia Grefa Judecatoriei Timisoara.

 

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

 • promovarea alimentatiei naturale ca mod de viata, metoda de vindecare si medicina preventiva;
 • promovarea produselor si metodelor naturale in sprijinul unei vieti sanatoase;
 • promovarea astrologiei si astronomiei ca forma de autocunoastere si cunoastere universala;
 • promovarea metafizicii si spiritualitatii bazata pe consecintele practice;
 • crearea unui mediu social de dezvoltare spirituala prin:
   • editare si publicare de materiale specifice activitatii asociatiei sub forma de tiparituri sau in format electronic;
   • dezvoltarea unor sisteme de cursuri si programe educative prin corespondenta si internet;
   • editarea  programei cursurilor si dezvoltarea de software specific acestora;
   • cursuri practice de preparare a alimentatiei naturale;
   • cursuri de astrologie si metafizica;
   • conferinte, simpozioane si stagii specifice stiintelor spirituale;
   • colaborarea cu toate asociatiile si institutiile interesate de armonizarea vietii materiale cu cea spirituala;
   • crearea de filiale in tara si strainatate;
 • imbunatatirea calitatii vietii prin educatie, autoeducatie si constientizarea responsabilitatii asupra faptelor personale;
  • formarea de grupuri de dialog, tabere periodice, excursii, seminarii, cursuri si conferinte; realizare de prezentari multimedia, documentatii si materiale in format electronic;
  • activitati de consultanta in domeniul metafizicii si a alimentatiei naturale;
  • activitati de initiere si consultanta in astrologie, prin astrograme, horoscoape, progresii, revolutii solare si lunare, tranzite si compatibilitati astrologice;
  • dactilografiere, tehnoredactare, multiplicare, tipografie si editare;
  • activitati de consulting, efectuarea de studii si experimentari, analize de laborator si informatica, servicii pentru publicitate si organizarea de expozitii si demonstratii de alimentatie naturala;
  • servicii de informare, documentare, traduceri, interpreti;
  • scoli de initiere in domeniul igienei alimentare, culturii, artei si sportului;
  • preparate, produse si servicii de alimentatie naturala si lacto-vegetariana;
 • organizarea de cursuri pentru initierea si perfectionarea cunoasterii spirituale in colaborare cu alte organizatii si scoli de spiritualitate din tara si strainatate;
 • activitati referitoare Ia sanatatea umana;
 • promovarea programelor de schimburi spirituale si culturale cu un puternic impact educativ;
 • organizarea de campusuri de spiritualitate in tara si peste hotare;
 • atragerea de investitori si de finantari in vederea imbunatatirii conditilor de viata;
 • atragerea de finantari prin promovarea si coordonarea de proiecte;
 • promovarea turismului, agroturismului si speologiei prin organizarea de activitati de vizitare si tabere specifice;
 • promovarea agriculturii ecologice;
 • activitati de intretinere corporala si dezvoltare armonioasa fizica, mentala si energetica, sporirea capacitatiIor fizice si spirituale a persoanelor de toate varstele prin practicarea de: arte traditionale orientale, aerobic, fitness, gimnastica sportiva si medicala si alte sporturi sau activitati care au ca scop recuperarea sau sporirea vitalitatii si sanatatii oamenilor;
 • dezvoltarea de cercetari interdisciplinare care sa permita imbunatatirea indicatorilor de sanatate a populatiei;
 • scoli de initiere in domeniul culturii, artei, spiritualitatii, sportului, servicii de educatie si invatamant;

 

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL ASOCIATIEI

ART. 6. Patrimoniul initial al asociatiei este in suma de 4.000.000 lei, constituit prin aportul membrilor asociatiei.

Veniturile asociatiei provin conform legii din:

a)         cotizatiile membrilor;

b)         dobanzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;

c)         dividentele societatilor comerciale infiintate de asociatie;

d)         venituri realizate din activitati economice directe;

e)         donatii sponsorizari sau legate;

f)          resurse obtinute de Ia bugetul de stat si / sau de Ia bugetele locale;

g)         alte modalitati de finantare: activitati de productie-comercializare si de prestari servicii;

h)         alte venituri prevazute de lege.

ART. 7. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice si sociale generatoare de fonduri, conform articolelor 47 si 48 din Legea nr. 26/2000, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, cu conditia ca toate veniturile obtinute sa fie folosite in exclusivitate pentru scopurile si atingerea obiectivelor asociatiei rezultate din prezentul statut.

ART. 8. Asociatia poate sa investeasca si sa reinvesteasca capitalul rezultat, in vederea atingerii fiecaruia din scopurile mentionate ale asociatiei cu conditia respectarii art. 47 din Legea 26/2000, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003.

ART.9. Asociatia poate avea conturi In lei si valuta deschise in Romania si in strainatate.

Exercitiu bugetar incepe Ia 1 ianuarie si se incheie Ia 31 decembrie al fiecarui an. Pentru anul in curs, exercitiu bugetar incepe Ia data inregistrarii asociatiei ca persoana juridica.

 

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ASOCIATIEI

ART. 10. Organele asociatiei sint:

a)         Adunarea generala;

b)         Consiliul director;

c)         Cenzorul sau dupa caz comisia de cenzori (daca membrii asociatiei sunt in numar mai mare de 100)

ART. 11. Adunarea generala a asociatiei este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor;

Adunarea generala are urmatoarea competenta:

 • stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
 • aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
 • alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
 • alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
 • infiintarea de filiale sau dupa caz desfiintarea de filiale;
 • infiintarea de puncte de lucru sau dupa caz desfintarea de puncte de lucru;
 • modificarea actului constitutiv al statutului;
 • dizolvarea si lichidarea asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 • aproba primirea de noi membrii sau dupa caz excluderea lor;
 • hotaraste programul anual de activitate;
 • evalueaza activitatea filialelor;
 • stabiteste cuantumul cotizatiilor membrilor cu drepturi depline, membrilor asociati si a membrilor aspiranti;
 • stabileste modul de convocare a adunarii generale, precum si modul de votare;
 • stabiIeste atributiile consilului director, precum si a cenzorului sau dupa caz  a comisiei de cenzori;
 • orice alte atributii prevazute de lege sau statutul asociatiei.

ART. 12. Adunarile generale sunt legal constituite daca sunt prezenti cel putin 2/3 din numarul total de membri. Hotararile Adunarii generale sunt legale daca se iau cu majoritate de cel putin ˝ din numarul celor prezenti. Pentru aprobarea sau modificarea statutului cvorumul minim este de 2/3 din cei prezenti.

In cazul in care nu se asigura cvorumul minim, Adunarea generala va avea loc peste 30 zile, data Ia care se considera constituita indiferent de numarul celor prezenti.

Deciziile pentru dizolvarea asociatiei sau transformarea scopului trebuie sa intruneasca cel putin 2/3 din numarul total de membri asociati.

ART. 13. Consiliul director este organul care asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale.

ART. 14. Consiliul director, in exercitarea competentei sale:

 • prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetutui de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
 • incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
 • aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede alttel;
 • indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

ART. 15. Durata numirii Consiliului director este de 3 ani. Mandatul consiliuIui director poate fi reinnoit sau poate fi revocat in functie de hotararea Adunarii generale.

ART. 16. Asociatia in relatii cu tertii poate fi reprezentata prin Consiliul director.

ART. 17. Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor sau de o comisie de cenzori, conform legilor in vigoare.

ART. 18. In realizarea competentei sale, cenzorul:

 • venifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
 • intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale;
 • poate participa Ia sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
 • indepIineste orice alte atribute prevazute de lege si de Adunarea generala.

ART. 19. Mandatul cenzorului este de 3 ani.

 

CAPITOLUL V. DESPRE ASOCIATI

ART. 20. Poate fi membru al asociatiei orice persoana fizica, fara deosebire de sex, religie, nationalitate, apartenenta politica si profesie, care adera Ia programul asociatiei, activeaza pentru indeplinirea lui, cunoaste si respecta statutul, are o comportare demna in deplin acord cu Constitutia si legile tarii.

ART. 21. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi si obligatii:

 • sa aleaga si sa fie aIesi in conducerea asociatiei;
 • de a sprijini activitatea asociatiei;
 • de a respecta prevederile statutului si hotararile luate de conducerea asociatiei;
 • de a semnala orice abatere constatata de Ia statut.

ART. 22. Membrii asociatiei au toate drepturile si obligatiile pe care le confera Legea nr. 26/2000, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003.

 

CAPITOLUL VI. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

ART. 23. Dizolvarea asociatiei poate fi facuta in condiilile prevazute de art. 54 din Legea nr. 26/2000, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, art. 55,56,57 din aceeasi lege.

ART. 24. Lichidarea asociatiei se va face in conformitate cu prevederile art. 61-72 din Legea 26/2000, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003.

 

CAPITOLUL VII. DISPOZITII FINALE

ART. 25. Prezentul statut se completeaza cu prevederile Legii nr. 26/2000 si a Regulamentului de aplicare a Legii nr.26/2000, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 precum si Iegile in vigoare.


Home Up Contact Librarie Hrana Vie Astrologie Horoscop Cursuri Expozodiac EzotericFest Metafizica Camino GalerieFoto Linkuri

Asociatia de Metafizica Geea Life www.geealife.ro email: geealife@yahoo.com tel: 0722 371 196
Grup de Discutii Alternative Spirituale: http://groups.yahoo.com/group/alternative_spirituale
Grup de Discutii  Scoala de Astrologie: http://groups.yahoo.com/group/scoala_astrologie
Grup de Discutii  Pelerinajul la Santiago de Compostela: http://groups.yahoo.com/group/bon_camino
 
Grup de Discutii  Festivalul Expozodiac Conexiuni Spirituale http://groups.yahoo.com/group/expozodiac
Grup de Discutii  EzotericFest Alternative Spirituale
http://groups.yahoo.com/group/ezotericfest  
Festival International Expozodiac Conexiuni si Alternative Spirituale www.expozodiac.ro

Diverse Articole Alimentatie, Metafizica, Astrologie...